ความรู้โรคทางกายภาพบำบัด

Office Syndromeโรคยอดฮิตกับทุกคนในปัจจุบัน

Office Syndrome, a disease with everyone nowadays

ออฟฟิศซินโดรม กลุ่มที่เป็นโรคนี้ไม่ได้ มาจากสาเหตุจากการนั่งทำงาน หน้าคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวนะคะ จะรวมถึงอาชีพอื่นที่ใช้ กล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ หลัง และแขน เป็นเวลานานๆ ติดต่อกันหลาายชั่วโมง เช่น อาชีพแม่บ้าน ทำอาหาร คุณแม่เพิ่งคลอดลูกเลี้ยงลูก ให้นมลูก รวมถึงทุกคนในครอบครัวที่ช่วยอุ้มลูกหรือหลาน กลุ่มงานช่างซ่อมไฟ ช่างก่อสร้าง ช่างทาสี ที่ต้องเงยหน้าก้ม หน้าตลอดเวลา รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษาที่ใช้โทรศัพท์มือติดต่อกันหลายชั่วโมงใน 1วันและติดต่อกันทุกวัน รวมถึงแม่ค้าออนไลน์

Office syndrome is not caused by sitting at work. Just in front of the computer It will also include other occupations that use the muscles of the neck, shoulders, back, and arms for a long time over several hours, such as housewives, cooks, mothers who have just given birth to children, breast-feeding, and everyone in the family who helps carry the child or grandchild. The work group of firefighters, builders, and painters who have to keep their heads down all the time, including students who use their cell phones for hours in a row one day and consecutively every day, including all types of online sellers

ทุกอาชีพที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค ปวดคอบ่าไหล่เรื้อรังหรือที่เราเรียกว่า กลุ่มโรค ออฟฟิศซินโดรม จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน นัยน์ตาและการมองเห็น โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัดจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ โรคอ้วน โรคปวดเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ ปวดหัวไมเกรน

Almost all occupations are at risk of disease. Chronic neck and shoulder pain, or what we call “office syndrome,” may result in diseases and abnormalities in various body systems, such as the musculoskeletal system. Digestive system and absorption Cardiovascular system, hormonal system, eyes, and vision In relation to physical therapy work, it is a symptom that occurs mainly in the musculoskeletal system, obesity, chronic pain syndrome of unknown cause, and migraine headaches.

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)

อาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานที่พบได้บ่อยและสามารถดูแลโดยนักภาพภาพบำบัด

Office syndrome

Musculoskeletal symptoms are common and can be treated by a physical therapist.

อาการบอกเล่า   จากคนไข้ที่เข้ามารับการรักษา คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน
เริ่มจากปวดตา ปวดหัว ปวดท้ายทอย เหมือนไมเกรน ตามด้วยอาการปวดคอ ปวดไหล่ ชาแขน ชาปลายมือ อาการคอเคล็ด คอตกหมอนบ่อยๆ และสุดท้ายเกิดการหมุนคอ เอียงซ้าย เอียงขวา ไม่สุดการเคลื่อนไหวมีอาการปวดตลอดเวลา สุดท้ายจนไม่สามารถนั่งทำงานได้เกิน10-15  นาทีจะมีอาการปวดหัวคอ บ่า ไหล่และหลัง ชาปลายมือ ชาแขนจน ทำงานไม่ได้ในที่สุด
อาการบอกเล่า จากคนไข้ที่เข้ามารับการรักษา คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชันเริ่มจากปวดตา ปวดหัว ปวดท้ายทอย เหมือนไมเกรน ตามด้วยอาการปวดคอ ปวดไหล่ ชาแขน ชาปลายมือ อาการคอเคล็ด คอตกหมอนบ่อยๆ และสุดท้ายเกิดการหมุนคอ เอียงซ้าย เอียงขวา ไม่สุดการเคลื่อนไหวมีอาการปวดตลอดเวลา สุดท้ายจนไม่สามารถนั่งทำงานได้เกิน10-15 นาทีจะมีอาการปวดหัวคอ บ่า ไหล่และหลัง ชาปลายมือ ชาแขนจน ทำงานไม่ได้ในที่สุด

เช็กอาการปวด…ออฟฟิศซินโดรม

  • การนั่งทำงานซ้ำๆ เป็นระยะเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ทรงท่าเคลื่อนไหวหดเกร็ง
  • เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวเพื่อคลายกล้ามเนื้อน้อยเพราะทำงานเพลิน จึงเกิดปมก้อนกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งทำไห้เกิดอาการปวด
  • หลังจากนั้น เราก็จะใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นหรือมัดรอบข้างมากขึ้น เช่น แต่เดิมใช้กล้ามเนื้อคอบ่าในการทรงท่า ก็มาใช้ระดับเอวในการทรงท่า ใช้กล้ามเนื้อสะบักเพื่อช่วยเหลือกล้ามเนื้อบ่าไหล่ในการเคลื่อนไหวทดแทนการเคลื่อนไหวเดิมที่ทำไห้เกิดความเจ็บปวด
  • ส่งผลให้การตึงตัวปมก้อนกล้ามเนื้ออักเสบมีมากขึ้น กระจายทั่วบริเวณข้างเคียง อาการปวดจะรุนแรงมากขึ้นจนรบกวนการทำงาน

Check for pain…office syndrome

• Repetitive work. for a long time, this makes the muscles that act in the posture of movement contract.
• When the body moves to relax less muscles because you are busy at work. Thus, causing inflamed muscle nodules that cause pain

• After that, we will use other muscles or bundle more around, for example, the neck and shoulder muscles were originally used for posture. Then, used the waist level in the posture. Or use the scapula muscles to assist the shoulder muscles in a motion that replaces the original movement that caused the pain.

• As a result, the tightness of the inflamed muscle nodules is increased. spread throughout the surrounding area, The pain becomes so severe that it interferes you’re your work life.

การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

ปัจจุบันทางคลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชันได้นำเครื่องมือ shock wave ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เข้ามารักษาร่วมกับเทคนิคทางกายภาพเพื่อ ลดอาการปวดเรื้อรังและการสะสมการตรึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทได้ มีประสิทธิภาพ เพราะมีการเร่งซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มีการบาดเจ็บด้วย 

Physical therapy treatment for office syndrome patients
Currently, Uniquecare Station Physical Therapy Clinic, incorporates innovative shock wave treatments combined with physical techniques to reduce chronic pain and the accumulation of immobilized muscles and nerves. It is effective because there is an accelerated repair of tissues that have been injured.

Shock wave therapy เป็นการส่งผ่านคลื่นกระแทกเข้าไปในบริเวณที่มีอาการปวด เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บใหม่ (Re-Injuries) ในบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่มีปัญหา จากนั้นร่างกายจะเกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Re-Healing) จะช่วยลดปวดได้ โดยการลดปริมาณสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวดและกระตุ้นให้หลั่งสารลดปวดออกมา

Shock wave therapy is the transmission of shock waves into the pain area. to stimulate the body to cause new injuries (re-injuries) in the problematic muscles and tendons Then the body will have a process of repairing new tissues (re-healing), which will help reduce pain. by reducing the amount of neurotransmitters that transmit pain signals and stimulating the release of analgesic substances.