Uncategorized

CARE U HOME

CARE U HOME บริการทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

กายภาพบำบัดที่บ้าน เหมาะกับใครบ้าง

ผู้ป่วยระบบประสาท เกิดความผิดปกติของการทำงานของเส้นประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ทั้งที่เกิดจากสมอง หลอดเลือดสมอง แตก ตีบ ตัน จนทำให้เกิดอาการอ่อนแรงครึ่งซีก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในช่วง 3-6 เดือนแรกต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่เพื่อการกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด และอาการไขสันหลังบาดเจ็บ เกิดได้จากอุบัติเหตุ ตกจากที่สูง เกิดจากการกดทับของกระดูก ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายทำงานผิดปกติ ไม่สามารถส่งกระแสประสาทได้ จนเกิดอาการอ่อนแรงครึ่งท่อน ต้องได้รับการฝึกกำลังกล้ามเนื้อให้เหมาะสมกับระดับที่ได้รับการบาดเจ็บ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด

 • อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง อ่อนแรงครึ่งซีก
 • ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ อ่อนแรงครึ่งท่อน
 • ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
 1. ผู้ป่วยทางระบบประสาท
        – อัมพาตครึ่งซีก (เกิดจากเส้นเลือดในสมอกแตก ตีบ หรืออุดตัน)
        – อัมพาตครึ่งท่อน (เกิดจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง)
        – มีอาการอ่อนแรงของแขน และหรือ ขา
        – ผู้ป่วยพาร์กินสัน
 2. ผู้สูงอายุ  เกิดการเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกายเกิดการเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย มีปัญหาการทรงตัวทำให้เลี่ยงต่อการล้ม เพื่อชะลอการเสื่อมของระบบต่างๆ    หรือลดอัตราความเสี่ยงต่อการล้ม ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ลำบาก

โปรแกรมการรักษาที่เหมาะกับอาการ

ดูแลได้เร็ว และเห็นผลได้ไว

ผู้ป่วยอาการอ่อนแรงครึ่งซีก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในช่วง 3-6 เดือนแรกต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ รวมถึงอาการไขสันหลังบาดเจ็บ เกิดได้จากอุบัติเหตุ ตกจากที่สูง เกิดจากการกดทับของกระดูก ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายทำงานผิดปกติ ไม่สามารถส่งกระแสประสาทได้ จนเกิดอาการอ่อนแรงครึ่งท่อน ต้องได้รับการฝึกกำลังกล้ามเนื้อให้เหมาะสมกับระดับที่ได้รับการบาดเจ็บ

เป้าหมายของการรักษา : เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเอง ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

ผู้ป่วยระบบกระดูกกล้ามเนื้อ หลังการผ่าตัด ทั้งจากอุบัติเหตุ ความเสื่อม หรือจากโรคระบบภายในร่างกาย เช่น โรคปอด โรคหัวใจ หลังการผ่าตัดแล้ว ต้องคำนึงถึงการฟื้นฟู และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น แผลกดทับ ข้อต่อติดแข็ง เป็นต้น

เป้าหมายของการรักษา : เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อ และการทำงานของร่างกาย กลับสู่ภาวะปกติ ตามอาการของผู้ป่วย

ผู้ป่วยติดเตียง ส่วนมากจะพบในวัยสูงอายุที่กำลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงลง จากสภาวะความเสื่อม ทำให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง จนต้องนอนติดเตียง จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ข้อติด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณภาพในการดำรงชีวิตลดลง

เป้าหมายของการรักษา : เพื่อชะลออากาเสื่อมที่จะเกิดขึ้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะจำกัดการเคลื่อนไหว ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม