Uncategorized

GOOD HEALTH GOOD JOB

สวัสดิการในองค์กรเป็นสิ่งที่องค์กรให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งอาจประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ในการรักษาสุขภาพ, การลาพักร้อน, การลาป่วย, การลาคลอดบุตร, การลาอุปสมบท, การเลื่อนเงินเดือน, โบนัส, สิทธิ์ในการใช้โทรศัพท์มือถือ, การบริจาคกับมูลนิธิ, การทำงานระยะเวลายืดหยุ่น, การสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะของพนักงาน เป็นต้น

การมีสวัสดิการในองค์กรนั้นสามารถช่วยสร้างสภาวะพึงพอใจในการทำงานได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในองค์กรของพนักงานด้วย นอกจากนี้ สวัสดิการในองค์กรยังช่วยสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ลดความเครียดและความเหนื่อยล้าสะสมของพนักงาน และช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดีและอยู่ร่วมกันกับองค์กรได้นานขึ้น

การมีสวัสดิการที่ดีในองค์กรจะส่งผลดีต่อองค์กรและพนักงานดังนี้:

1. เพิ่มความพึงพอใจและความสุขของพนักงาน: การมีสวัสดิการที่ดีในองค์กรจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความสุขของพนักงานโดยตรง เนื่องจากพนักงานจะรู้สึกได้ว่าองค์กรสนับสนุนและเอาใจใส่ในการดูแลและพัฒนาความสัมพันธ์ในทางบวกกับพนักงาน

2. ช่วยลดอัตราการลาออก: การมีสวัสดิการที่ดีในองค์กรจะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน เนื่องจากพนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรสนับสนุนและเอาใจใส่ในการดูแลพนักงาน

3. เพิ่มความภาคภูมิใจในองค์กร: การมีสวัสดิการที่ดีในองค์กรจะช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานด้วย

4. เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน: การมีสวัสดิการที่ดีในองค์กรจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานจะมีสุขภาพที่ดีและมีใจที่พร้อมทำงานให้ออกมาคุณภาพดีเกินร้อย

5. เพิ่มการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ: การมีสวัสดิการที่ดีดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยากร่วมงานกับเราด้วย และคนที่อยู่ในองค์กรแล้วนั้นก็มีแนวโน้มจะอยู่กับองค์กรในระยะยาว

สุขสภาพ (Wellness) คือสภาพทางกาย จิตใจ และสังคมของบุคคล โดยรวมถึงสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้น สุขสภาพไม่ได้หมายถึงการมีโรคหรือไม่มีโรคเท่านั้น แต่เป็นสภาพที่ดีของร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ทำให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถทำงานและผ่อนคลายได้ดี ดังนั้น การดูแลสุขสภาพเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของบุคคลแต่ละคน และเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขสภาพของพนักงานด้วย

สุขสภาพที่ดีในองค์กรคือสภาพที่ทำให้พนักงานขององค์กรมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ ซึ่งสามารถทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานโดยเฉพาะการให้บริการด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพของพนักงานในที่ทำงาน ส่วนสิ่งที่ทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีในองค์กรได้แก่

1. การให้บริการด้านสุขภาพ : องค์กรควรให้บริการด้านสุขภาพเช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ หรือการเปิดโปรแกรมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าใจถึงปัญหาที่พนักงานมักประสบพบเจอ เช่น อาการปวดจากการทำงานออฟฟิศ หรือOffice Syndromeนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่องค์กรควรให้ความใส่ใจ

2. สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน : องค์กรควรสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่เหมาะสมกับการทำงาน เช่น การมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ การจัดเตรียมอาหารสุขภาพ เพื่อช่วยให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความสะดวกสบาย

3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ : องค์กรควรส่งเสริมการออกกำลังกาย การพักผ่อนและการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 098-923 2424