Uncategorized

แบบทดสอบ

แบบทดสอบพนักงาน ประสงค์จะทำข้อสอบ ขอความกรุณาได้ดำเนินการดังนี้

  1. การทำข้อสอบแต่ละเล่มใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
    หลังจากการทำข้อสอบเสร็จ ระบบจะประมวลผลและแจ้งผลการทำข้อสอบ
  2. หากมีข้อสงสัย ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
  3. เกณฑ์การผ่านการทำข้อสอบ คือ ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป

 

 

ข้อสอบระบบหลังบ้าน